اخبار برزیل

پتروبراس به دنبال شرکای سبز و نفت بیشتر به چین است

شرکت نفت دولتی برزیل قراردادهایی با شرکت های چینی در زمینه انرژی پاک و اکتشاف نفت امضا کرده است. چه معنایی برای انتقال انرژی کشور دارد؟

همزمان با افتتاح کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (COP28) این هفته در دبی، برزیل تضادی را به جهان نشان خواهد داد، در حالی که قول می دهد انتقال انرژی خود را تسریع کند و این کشور همچنان به سرمایه گذاری هنگفت در نفت ادامه می دهد.